REGULAMIN FORMACJI TANECZNEJ   

REAKTYWACJA ŻORY

I

Postanowienia ogólne

 

1. Formacja Taneczna REAKTYWACJA ŻORY działa pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury  w Żorach.

2. Siedzibą zespołu jest Miejski Ośrodek Kultury w Żorach ul. Dolne Przedmieście1.

Utworzone w Formacji Tanecznej grupy są zespołami amatorskimi, zrzeszającymi dzieci oraz młodzież zarówno Gminy Żory jak i jej okolic.

 II

Cele działalności formacji:

1. Budzenie i rozwijanie pasji tanecznej wśród dzieci i młodzieży.

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z tańcem.

3. Zapoznanie z różnorodnością form tanecznych.

4. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu.

5. Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.

6. Wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania, nauka punktualności i systematyczności

7. Uczenie się umiejętności życia i pracy w grupie.

8. Godne reprezentowanie zespołu w kraju i za granicą.

9. Promowanie Gminy Żory w kraju i za granicą, nawiązywanie nowych kontaktów

10. Sceniczna prezentacja opracowanych układów choreograficznych

11. Rozwijanie wśród członków zespołu kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.

III

Warunki uczestnictwa

 

Główny nabór do formacji odbywa się co roku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

O przyjęciu decyduje kierownik artystyczny formacji.

Warunkiem uczestnictwa każdego dziecka jest:

1. Dobra prezencja

2. Obecność na treningach, koncertach, festiwalach.

3. Wykazywanie poczynionych na zajęciach postępów

4. Odpowiednie zachowanie.

5. Umiejętność pracy w grupie.

5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

IV

Zasady i obowiązki członka formacji tanecznej

 1. Podstawowym obowiązkiem członka formacji jest obecność na próbach, festiwalach i koncertach.

2. Nieobecność na zajęciach może być spowodowana:

-chorobą

-potwierdzonym przypadkiem losowym

3. Każda nieobecność musi być zgłoszona uprzednio do instruktora osobiście, bądź telefonicznie przez rodzica/prawnego opiekuna

4. Częsta nieusprawiedliwiona nieobecność na treningach może spowodować wykreślenie z listy członków zespołu.

5. Udział w treningu tylko w wymaganym stroju do ćwiczeń, obowiązkowe upięcie włosów.

6. Członek formacji zobowiązany jest wykonywać polecenia instruktora oraz innych osób prowadzących zajęcia.

7. Członek formacji zobowiązany jest dbać o młodszych członków zespołu, zarówno na próbach jak i na wyjazdach oraz koncertach lokalnych i zagranicznych.

      

Podczas trwania zajęć, a także przerw zabrania się:

1. Korzystania z telefonów komórkowych (dotyczy tylko zajęć), żucia gumy

2. Opuszczania terenu zajęć tj. budynku bez zgody i wiedzy instruktora.

4. Używania wulgarnych słów.

5. Nietolerancji wobec pozostałych członków zespołu.

6. Wykonywania niebezpiecznych figur bez zgody i asekuracji instruktora.

V

Stroje, kostiumy i rekwizyty

1. Stroje, kostiumy i rekwizyty sa własnością formacji tanecznej Reaktywacja Żory i Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.

2.Strój służy trylko do występów. Bez zgody kierownika zespołu nie wolno używać strojów do celów prywatnych.

3.Każdy członek zespołu bezwzględnie szanuje i chroni przed uszkodzeniem kostiumy sceniczne, reprezentacyjne dresy oraz wszelkie rekwizyty oraz dokonuje w nich niezbędnych poprawek.

4.Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za powierzony strój. W przypadku zniszczenia lub zgubienia stroju lub jego elementu rodzice dokonują zakupu we własnym zakresie lub pokrywają koszty wg osobnego cennika.

5.Oddawane stroje powinny być czyste. Strojów z lycry nie wolno prasować, ani wybielać w chlorowanych wybielaczach. Stroje pierzemy w temp. 30 stopni C(najlepiej ręcznie).

6.Rodzice/opiekunowie mają obowiązek wpłacenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty w związku z używaniem strojów w kwocie 20 zł od września do grudnia każdego roku, oraz kwoty 200 zł (DWIEŚCIE złotych) jako kaucję i zadatek na poczet zakupu, uszycia, wypożyczenia(tylko do występów formacji) stroju/kostiumu scenicznego do dnia 15-go października nowego sezonu tanecznego.

7.Kaucja zostanie zwrócona pod warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach i wyjazdach turniejowych formacji do końca danego sezonu tanecznego i w momencie oddania czystego i kompletnego oraz niezniszczonego stroju.

Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku wypisania się dziecka z zespołu po terminie jej wpłaty i przed zakończeniem sezonu tanecznego.

Niewpłacenie kaucji skutkuje niewydaniem stroju-tym samym członek zespołu nie będzie mógł brać udziału w turniejowych wyjazdach formacji.

VI

 Zasady obowiązujace podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych

1.Wyjazd za  jest wyróżnieniem i jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania zespołu i swojego miasta.

2.Jeżeli w trakcie przygotowania do ważnych imprez (festiwale, przeglądy, koncerty) członek zespołu nie będzie uczestniczył w treningu i wybierze wyjazdy rodzinne, wycieczki szkolne, dyskoteki itp, będzie traktowany jako tancerz rezerwowy.

3.Ostateczna decyzja o udziale w występie lub wyjeździe należy do kierownika zespołu.

4.W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się następujące  kryteria :

- regularny udział w treningach

- odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny

- przydatność w realizacji programu artystycznego.

- odpowiednie zachowanie.

 

VII

Skreślenie z listy uczestników

 Następuje w wyniku:

1.Dobrowolnego wystąpienia z zespołu-rezygnację z przynależności do zespołu należy zgłosić bezpośrednio do instruktora, a tym samym zwrócić kostiumy sceniczne oraz uregulować wszelkie zaległości finansowe.

2.Ciężkiego naruszenia regulaminu

3.Nie uczęszczania na treningi lub częste i nieusprawiedliwione ich opuszczanie

4.Nie przykładanie się do ćwiczeń na treningu

 

VIII

 Postanowienia końcowe:

1. Rodzice/opiekunowie  wstępującego  do formacji (zespołu tanecznego) mają obowiązek opłacenia wpisowego w kwocie 20,00 zł. Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach w zespole.

2.Koszty zajęć dodatkowych(np. akrobatyka, balet, zajęcia z zaproszonymi choreografam itp.) pokrywają rodzice członka zespołu.

3. Kierownictwo formacji może dokonywać okresowej lub stałej zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

4.Kierownictwo formacji zastrzega sobie wyłączne prawo do publikacji nagrań z prób i występów wszystkich grup formacji-publikowanie nagrań bez wcześniejszej zgody kierownika zespołu jest zabronione.